I. Deelname

 1. Alle leden van Nautilus-Gent vzw kunnen deelnemen aan de door de vereniging ingerichte uitstappen
 2. Niet-leden kunnen ten uitzonderlijken titel deelnemen, na akkoord van de excursieverantwoordelijke.
 3. Leden, jonger dan 16 jaar, kunnen niet onbegeleid deelnemen. Begeleiders zijn volledig verantwoordelijk voor de minderjarige deelnemer.
 4. Iedere deelnemer levert vooraf een inschrijvingsformulier af bij de excursieverantwoordelijke, waarin hij verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met dit huishoudelijk reglement – uitstappen.

II Aansprakelijkheid

 1. Alle deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Nautilus-Gent vzw, de excursieverantwoordelijke, personen die instaan voor het vervoer, groeve-uitbaters of eigenaars van terreinen kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor enige lichamelijke of stoffelijke schade.
 2. Alle deelnemers worden geacht hun verantwoordelijkheid ten opzichte van derden afdoende te dekken door een verzekeringspolis “Burgerlijke Aansprakelijkheid”.
 3. Nautilus-Gent vzw is aangesloten bij de Raad voor Aardwetenschappen en heeft bijgevolg de “Deontologische Erecode voor Amateur-Geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen” mee ondertekend. Bijgevolg zal iedere deelnemer aan de uitstappen zich naar deze erecode gedragen.

III. Vervoer

 1. Personen die geen vervoer hebben, dienen dit zelf met medeleden te regelen. De excusieleider is hiervoor niet verantwoordelijk en zal hierin bijgevolg niet bemiddelen.
 2. Carpoolers dienen vooraf een financiële regeling af te spreken.

IV. Excursieleiding

 1. De Excursieverantwoordelijke fungeert als gids. Onderweg is hij niet verantwoordelijk voor het rijgedrag van de nakomende wagens. Op de sites geeft hij de nodige geologische uitleg en de veiligheidsrichtlijnen. Iedere deelnemer dient nauwkeurig alle richtlijnen te volgen.
 2. De excursieverantwoordelijke en/of het bestuur van Nautilus-Gent vzw kunnen een schorsing van beperkte duur opleggen aan één der deelnemers indien:
  • zij de richtlijnen van de verantwoordelijke niet opvolgen
  • zij de deontologische erecode niet respecteren
  • zij de veiligheidsnormen niet respecteren

V. Praktisch

 1. Alle mogelijke maatregelen zullen worden genomen om de gemaakte afspraken na te komen. In het belang van de groep wordt op de afspraakplaatsen niet langer dan 5 minuten gewacht op de ingeschreven deelnemers.
 2. Indien door omstandigheden niet kan worden deelgenomen aan een uitstap waarvoor men is ingeschreven, dient men, indien mogelijk, de excursieverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen.